Вторник, 05.12.2023, 23:34
Приветствую Вас Гост | RSS

 Трето основно училище "Петко Рачов Славейков"  гр. Търговище

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Национални проекти

Проект Включващо обучениеЗА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел
Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Специфични цели
• Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция.
• Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
• Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания.
• Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип.
• Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
• Деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности.
• Ученици със специални образователни потребности.
• Специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане
• Директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи

 

• Дейност 2
Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Поддейности

• Разработване на критерии и избор на училища, в които ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо обучение.
• Оборудване на ресурсните кабинети в училищата с необходимите материали, техника и апаратура.
• Осигуряване на образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.
• Разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми.
• Обучение на психолозите от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.
• Подбор и назначаване на екип от специалисти за осъществяване на включващото обучение – до 6 души: ресурсни учители, психолог, логопед, учител за работа с деца със зрителни затруднения, учител за работа с деца със слухови увреждания.
• Разработване на визия за статута и функциите на ресурсните центровете и на логопедичните центрове в контекста на приобщаващото образование.

Проект Мамо, татко, заповядайте в училище!


Договор №БС – 33.10-001/29.06.2012 г.
Име на проект: Мамо, татко, заповядайте в училище!
Бенефициент: РИО-Търговище
Партньори: Основно училище „Климент Охридски”, гр. Попово
                   Прогимназия „Академик Даки Йорданов”, гр. Омуртаг
                   Основно училище „Антон Страшимиров”, с. Светлен

    Проектът е насочен към 484 ромски ученици и 300 родители. Той ще подпомогне адаптирането на 117 ромски  ученици, обучавани до сега в сегрегирани училища и живеещи в ромски селища, в новите 4 приемни училища – трите партньорски училища и Трето ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Търговище.
    Училищата-участници ще разработят  програми за приобщаване на ромските родители към училищния живот и в хода на проекта ще работят по тях. Общото ще бъде: изградени клубове за партньорства с родителите; заменяне на традиционните родителски срещи  с двустранни гостувания в неформална обстановка; изработването с общи усилия на училищни кътове за лятна работа.
     Дейностите с мотивиращ ефект ще присъстват в разработена на експертно ниво регионална „Програма за приобщаване на родителите – роми към образователния процес”. Тя ще бъде база за разработването на стратегии от всички училища в областта.
     В началото на проекта ще се изготвят и проведат тестове за диагностика на учениците, постъпили в приемни училища.
     В 3 етапа ще се осъществи външно оценяване от РИО.  То ще оценява напредъка и ще набелязва мерки за подобряване на резултати.
     Ще се разработят  методически материали за работа с изоставащи ученици - билингви с акцент овладяване на българския език. С тях ще се работи допълнително през лятото в смесени групи от ученици от трите етноса.
     В края на проекта методическите разработки ще бъдат издадени като пособие и разпространени за ползване в училищата от областта.  
     Провеждането на конференция за представяне на добри практики в работата по десегрегирането на ромските деца с участието на всички директори  от областта и на общински и областни представители ще бъде финал на проекта.

Основна цел:
     Интеграция на ромските деца и ученици, идващи от сегрегирани училища и/или от изцяло ромски селища от различни общини на област Търговище, в мултиетническата среда на приемните училища чрез допълнителна подкрепа и създаване на условия за равен достъп до качествено образование.

Специфични цели:
     1.Създаване на благоприятна учебна среда в приемните училища за пълноценно интегриране на децата и учениците от ромски произход;
     2.Допълнителна подкрепа за ромските деца и ученици в овладяването на българския език;
     3.Увеличаване мотивацията на родителите на ромските деца и ученици за подпомагане и подкрепа на децата им в учебния процес и извън него, чрез включването им в мотивиращи дейности и засилване на присъствието им в училище;
     4.Създаване на условия за обмен на училищни практики в мултиетническа среда за подпомагане процеса на намиране на решения по въпроси на образователната интеграция и промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата от малцинствените етнически групи.
     Основната и специфичните цели на проектното предложение съответстват на общите и специфични цели от Насоките за кандидатстване на КП 33.10-2012 и отразяват  регионалните проблеми при образователната интеграция  на ромските ученици. Заложената поредица от дейности по проекта е ориентирана към постигане на основната цел.

Дейности:
     1.  Извършване на подготвителни дейности.
     2. „Нашето ново училище”.
     3.  Подкрепа на изоставащи с учебния материал ученици от етническите малцинства за адаптиране към учебния процес.
     4. „Родители, заповядайте в училище!”
     5.  Разработване на регионална „Програма за приобщаване на родителите – роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот”
     6.  Конференция за представяне на добри практики в работата по десегрегирането и адаптацията на ромските деца в училищата.
     7. Дейности за информиране и публичност на  проекта.

        Успешната реализация на проекта ще подпомогне стартиралите  процеси на  интеграция на ромските ученици в региона чрез засилване на интереса им към учебния процес, ще допринесе за увеличаване на мотивацията на родителите за по-активно участие в училищния живот.
        Очакванията са реализирането на проекта да окаже трайно въздействие върху целевите групи, а широкият териториален обхват и  публичност са предпоставка  за мултиплициране на постигнатия ефект.

Проект "Пъстра етноплетеница"


На 09.11. 2011г. в актовата зала на Трето основно училище „П.Р. Славейков” гр. Търговище  бе представен проекта „Пъстра етноплетеница”, който се реализира с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към Министерство на образованието, младежта и науката.

Основната цел е свързана със създаване на условия за съхранение на етническата самобитност на учениците на фона на общонационалната българска култура.

            В рамките на проекта се създават пет клуба, които обхващат 75 ученици.

Чрез създаването на разнообразни  извънкласни форми на обучение, екскурзии, срещи с родители, изложба и хепънинг екипа, реализиращ проекта си е поставил задачи свързани с интегриране и съхраняване на етнокултурната идентичност на учениците. По този начин се очаква културното многообразие да се превърне в източник и фактор за междукултурно сътрудничество  на подрастващите, осъществявано  в атмосфера на толерантност и разбирателство.

Партниращи организации са ОУ „Христо Ботев” с. Зелена Морава, ОДК – Търговище и Сдружение „Клуб на нестопанските организации”

Проектът се реализира с бюджет в размер на 11 986лв.

 


Проект "В училище поспри- нещо сътвори"
Вход на сайт
Търсене
Календар
«  Декември 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНед
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Полезни връзки


  • Copyright MyCorp © 2023
    Создать бесплатный сайт с uCoz